Regulamin

REGULAMIN KONKURSU BRA WNĘTRZE 2019

I. CEL KONKURSU

 Celem Konkursu jest wyłonienie najciekawszych sklepów z bielizną w dwóch kategoriach: Sklep z charakterem i Wzorowy kontrahent.

II. UWAGI WSTĘPNE

Konkurs nie jest grą hazardową w rozumieniu ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach

hazardowych (Dz. U. 2009, Nr 201, poz. 1540 ze zm.).

III. ORGANIZATOR

Organizatorem Konkursu jest MB-PRC Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi, 91-423 przy ulicy Solnej 7/2, wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla miasta Łodzi, pod numerem KRS 0000016660, nazywany dalej „Organizatorem”.

IV.UCZESTNICY

 Zgłoszenia sklepu z bielizną do Konkursu może dokonać członek Jury (za porozumieniem ze sklepem) lub osoba uprawniona do reprezentacji tego sklepu.

 1. Zgłoszenie może dotyczyć tylko sklepów znajdujących się na terytorium Polski.
 2. Po prawidłowym dokonaniu zgłoszenia, podmiot spełniający warunki Regulaminu staje się uczestnikiem Konkursu (dalej: „Uczestnik”).
 3. Aby samodzielnie zgłosić swój udział w Konkursie należy przesłać zgłoszenie wraz ze zdjęciami poprzez zakładkę na stronie internetowej podubraniem.pl
 4. Zgłoszenie powinno zawierać następujące informacje: imię i nazwisko osoby zgłaszającej, dane teleadresowe sklepu, powierzchnię sklepu, datę otwarcia sklepu, marki w ofercie sklepu oraz krótki opis podkreślający, co wyróżnia sklep na tle konkurencji.
 5. Zdjęcia (maksymalnie 3 zdjęcia), o których mowa w ust. 4 powinny przedstawiać wnętrze zgłoszonego sklepu lub pokazywać akcje przeprowadzane w sklepie, w dobrej rozdzielczości.
 6. Organizatorowi przysługuje prawo weryfikacji danych przedstawionych przez Uczestnika Konkursu lub zgłoszenia potrzeby ich uzupełnienia w wyznaczonym przez Organizatora terminie.

V. HARMONOGRAM KONKURSU

 1. Konkurs zostanie przeprowadzony przez Organizatora za pośrednictwem czasopisma Modna Bielizna oraz na portalu podubraniem.pl, w zakładce poświęconej Konkursowi.
 2. Zgłoszenia do Konkursu można składać od 01.06.2019 do 06.08.2019
 3. Organizator jest uprawniony do wyboru z nadesłanych zgłoszeń poszczególnych materiałów i zamieszczenia ich w czasopiśmie Modnej Bielizny i na portalu podubraniem.pl oraz salon-bielizny.com oraz na firmowym profilu na Facebooku i Instagramie.
 4. Uczestnik oświadcza, iż jest uprawniony do wyrażenia zgody na wykorzystanie nadesłanych przez niego materiałów w powyżej opisanej formie, jak również, że takiej zgody udziela. Tym samym Uczestnik ponosi odpowiedzialność za roszczenia osób trzecich, mogące wynikać z wykorzystania przedłożonych materiałów, w tym w szczególności za roszczenia związane z naruszeniem praw autorskich, praw do znaków towarowych do nazw, logo i fotografii.
 5. W sierpniu 2019 Jury wyłoni 5 finalistów z każdej kategorii, którzy następnie zaprezentowani zostaną na łamach Modnej Bielizny.
 6. Oficjalne ogłoszenie wyników Konkursu wraz z wręczeniem nagród odbędzie się podczas IX Salonu Bielizny w Łodzi.

VI. NAGRODY

Zwycięzcy w każdej kategorii otrzymają specjalnie zaprojektowane na tę okazję statuetki oraz nagrody ufundowane przez członków Jury. Wartość oraz charakter przyznanych nagród będzie zależał wyłącznie od decyzji poszczególnych członków Jury i nie podlega wymianie na żadne inne świadczenie lub ekwiwalent pieniężny.

VII. JURY

 W Konkursie zostaną wyłonieni laureaci w dwóch kategoriach w wyniku głosowania jurorów wchodzących w skład jury złożonego z przedstawicieli firm: Anita, Ewa Bien, Kinga, Kris Line, Mada, Nessa, Nipplex, So Chic – dystrybutor Panache oraz reprezentanta czasopisma Modna Bielizna.

 1. Zwycięzcą Konkursu zostanie sklep, który zdobędzie największą liczbę głosów od Jury w danej kategorii. Członkowie Jury głosują osobiście lub online, w zależności od etapu konkursu.

VIII. KATEGORIE KONKURSOWE

Laureaci zostaną wyłonieni w kategoriach:

 • Sklep z charakterem – dla sklepu działającego nie rutynowo, wyróżniającego się na tle innych, np. podejściem do dekoracji, marketingu, organizacji eventów.
 • Wzorowy kontrahent – sklep, z którym chce się pracować – wyróżnia się dobrym i miłym kontaktem, jest rzetelnym odbiorcą, który  wywiązuje się ze swoich zobowiązań w terminie.

IX. REKLAMACJE

 1. Wszelkie reklamacje związane z uczestnictwem lub zgłoszeniami sklepów w Konkursie mogą być zgłaszane za pośrednictwem poczty poleconej na adres Organizatora.
 2. Reklamację można zgłosić w terminie nie dłuższym niż 10 dni od dnia zaistnienia przyczyny reklamacji, jednak nie później niż w terminie 14 dni od dnia zakończenia Konkursu. O zachowaniu terminu na zgłoszenie reklamacji decyduje data stempla pocztowego.
 3. Organizator powiadomi Uczestnika o rozpatrzeniu reklamacji na piśmie, listem poleconym w terminie 21 dni roboczych od dnia otrzymania reklamacji.

X. PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

 1. Dane osobowe Uczestników Konkursu będą przetwarzane w celach przeprowadzenia Konkursu, rozpatrzenia reklamacji, wyłonienia zwycięzców i przyznania, wydania, odbioru i rozliczenia nagród, a także promocji Konkursu i jego rozstrzygnięcia.
 2. Tym samym Uczestnik Konkursu akceptując Regulamin wyraża zgodę na opublikowanie informacji takich jak imię i nazwisko oraz na wykorzystanie wizerunku w celach promocyjnych Konkursu oraz na udostępnienie danych członkom Jury w celu oceny zgłoszenia konkursowego.
 3. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz ich niepodanie uniemożliwia udział w Konkursie. Osobie podającej dane osobowe przysługuje prawo dostępu do jej danych osobowych oraz prawo ich poprawiania, a także usunięcia.
 4. Administratorem danych osobowych Uczestników Konkursu jest MB-PRC sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi, ul. Solna 7/2, Łódź 91-423.

XI. UWAGI KOŃCOWE

 1. Regulamin jest dostępny na stronie internetowej pod adresem www.podubraniem.pl.
 2. Warunkiem wzięcia udziału w Konkursie jest akceptacja postanowień niniejszego Regulaminu.
 3. Wysłanie zgłoszenia jest równoznaczne z zaakceptowaniem Regulaminu Konkursu.
 4. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany postanowień Regulaminu.
 5. Informacja o ewentualnej zmianie zamieszczona zostanie na portalu podubraniem.pl.
 6. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie, zastosowanie mają przepisy Kodeksu cywilnego.

Dodaj komentarz